VÄLITYSMENETTELYN EDUT SOPIMUKSEN RIIDANRATKAISUKEINONA

Välitysmenettely (eli välimiesmenettely) tarjoaa yleensä nopeamman vaihtoehdon liike-elämän riitojen ratkomiseen. Sillä on useita muitakin etuja oikeudenkäyntiin verrattuna.

Välitysmenettely, joka tunnetaan myös nimellä välimiesmenettely, on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille tuomioistuimessa. Välitysmenettely on vakiinnuttanut asemansa erityisesti liike-elämän riitojen ratkaisussa, sillä se tarjoaa yleensä nopeamman ja joustavamman vaihtoehdon riitaisuuksien ratkaisemiseen verrattuna oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa.

Välitysmenettely perustuu asianosaisten sopimukseen

Välitysmenettelystä sovitaan tyypillisesti pääsopimukseen otettavalla välityslausekkeella, mutta siitä on mahdollista sopia myös erikseen ja riitaisuuden jo synnyttyä. Välitysmenettely voi siis olla varteenotettava vaihtoehto sopimuskumppanin kanssa syntyneen riidan ratkaisemiseen, vaikka siitä ei olisi sovittu jo pääsopimuksen solmimisen yhteydessä.

 

Menettely on joustava ja luottamuksellinen

Välitysmenettely on tuomioistuinmenettelyä joustavampaa. Asianosaiset voivat halutessaan itse valita välitystuomarin, mikäli häneltä halutaan esimerkiksi tietyn alan asiantuntemusta, sekä räätälöidä menettelyä tarpeidensa mukaan.

Välitysmenettely ei ole tuomioistuinmenettelyjen tapaan julkista, vaan menettely on lähtökohtaisesti luottamuksellinen. Luottamuksellinen käsittely auttaa yrityksiä suojaamaan esimerkiksi riitaisuuden kohteeseen liittyviä liikesalaisuuksiaan tehokkaasti.

 

Ratkaisu saadaan verrattain nopeasti

Yleiset tuomioistuimet ovat Suomessa paikoin ruuhkautuneita, minkä vuoksi riita-asian käsittely yleisissä tuomioistuimissa ei välttämättä etene yritysten oikeussuojan tarpeeseen nähden riittävän nopeasti. Välitysmenettelyssä asianosaiset saavat Keskuskauppakamarin välityslautakunnan tilastojen mukaan lopullisen välitystuomion usein alle vuodessa ja nopeutetussa menettelyssä jopa alle puolessa vuodessa.

Välitystuomio on lopullinen ja täytäntöönpantavissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti

Välitysoikeus antaa välitysmenettelyssä lopullisen välitystuomion, joka voidaan tarvittaessa saattaa pakolla täytäntöönpantavaksi ulosottoviranomaisen avulla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Välitysmenettelyssä annettavaan välitystuomioon ei voi hakea muutosta, mikä rajoittaa menettelyn kokonaiskestoa sekä osaltaan siitä aiheutuvien kustannusten määrää.

Riidanratkaisulausekkeella on väliä

Riitaisuuksien välttämiseksi ja riitatilainteiden tehokkaaksi hallitsemiseksi yritysten kannattaa kiinnittää huomiota sopimustensa riidanratkaisulausekkeisiin. Sopimussuhteen kokonaisuuteen parhaiten soveltuvan riidanratkaisulausekkeen valinnalla voi jo ennakkoon pyrkiä hallitsemaan yrityksen riskejä sekä edesauttaa riitatilanteen mahdollisimman tehokasta ratkaisemista.

Tutustu kirjoittajaan:

Sanna Kaistinen, Legal Business Partner | Head of Conflict Management and Dispute Resolution